قصد بارداری
دوره اول بارداری
دوره دوم بارداری
دوره سوم بارداری
نوزادی
کودکی

مردان و زنان با هم متفاوت¬اند

مردان و زنان با هم متفاوت¬اند
چکیده این مطلب : انتشار : 1395/09/10 0 نظر 682 بازدید

مردان و زنان نه تنها از نظر جسمی، بلکه از نظر روحی نیز در خلقت متفاوتند.

در بررسی¬های مختلف همیشه دیده شده است که زنان از قدرت درک مستقیم (¬هوش¬ذاتی) برخوردار هستند و در برقراری عشق و رابطه پیش قدم می¬شوند. همچنین آن¬ها در مواجهه با ناملایمات واکنش¬های متفاوتی از خود بروز می¬دهند و در ضمن مشکلات و ناراحتی¬های خاص خود را دارند.

عده¬ای عقیده دارند که این تفاوت¬ها ریشه در فرهنگ و تمدن¬های مختلف دارد و از دوران کودکی در وجود انسان شکل می¬گیرد که این نظریة درستی نیست. البته شرایط فرهنگی و خانوادگی باعث بروز تفاوت¬هایی در زن و مرد می¬شود، اما این شرایط تفاوت¬های اساسی به وجود نخواهند آورد. نظریة علمی که در این مورد وجود دارد این است که تفاوت¬ها بر اساس تغییرات و تفاوت های ژنتیک (DNA) به وجود می¬آیند و رفته رفته با رشد کودک، شرایط خانوادگی و محیطی نیز بر آن تأثیر می¬گذارد.

البته در بیان این تفاوت¬ها و توضیحاتی که در مورد  مردان و زنان ارائه شده است ، ولی تعمیم آن¬ها به تمام مردان و زنان کاری غیر منطقی خواهد بود.
یک مرد واقعی در حقیقت مجموعه¬ای از خصلت¬های متفاوت است که هم زنانه هستند و هم مردانه. در مورد زنان هم وضع به همین گونه است. اکثر مردان به خصایل و صفات مردانه اتصاف دارند و زنان نیز بیشتر خصلت های زنانه دارند که ما در این مورد به بحث خواهیم پرداخت. اگر ما بین صفات زنانه و مردانه مرزی تعیین کنیم، وقتی که مردی یکی از مشخصه¬های مردانه را نداشته باشد ، تصور می¬کند که نقصی در وجود خود دارد. شاید باشند زنانی که همة خصایص زنانه را نداشته باشند و یا نمی¬توان گفت به طور کلی جنس مؤنث یک خصلت مردانه را دارد.

برای جلوگیری از هر گونه خطایی باید خصایص مردان را در حیطةمردان و زنان را در حیطة زنان تعریف کنیم. در ابتدای بحث دسته بندی این خصوصیات از اهمیت خاصی برخوردار است و شاید موجب سردرگمی شود، چرا که در جامعة ما – آمریکا – در بعضی موارد این مرزبندی¬ها اصلاً وجود ندارد و بسیاری از زنان خصوصیات زنانة خود را کنار گذاشته و اعمالی مردانه از خود صورت می¬دهند و در مورد مردان نیز چنین مواردی وجود دارد.

به عبارت دیگر ، این زن¬ها از خصوصیات زنانة خود دست کشیده¬اند تا به مرز توانایی مردان برسند و یا مردان هم از مشخصه¬های مردانه خود دور می-شوند تا توانایی¬های زنانه را تجربه کنند. آنچه که مسلم است پیشرفت و توسعه در زمینة توانایی¬های ذاتی هر جنس نشان¬گر رشد آن جنس است و به منظور پرهیز از هر گونه اشتباهی فرد باید تلاش نماید تا در زمینة خود به توانایی دست یابد نه در زمینة جنس مخالف.

امروزه خیلی از زنان دوست دارند اعمالی مردانه انجام دهند. آن¬ها به بهای گذشتن از شایستگی¬ها و صفات زنانة خود در پی آزادی بیشتر، احترام و عشق مضاعف هستند. تساوی حقوق زن و مرد نه تنها باعث شد زنان توانایی¬های فطری خود را گم کنند ، چه بسا از این واژه پنداری اشتباه در ذهنشان نقش گیرد و بگویند: «زنان باید مثل مردان شوند.» در نتیجه زنان خیلی زیاد از حالات اصلی و ذاتی خود دور می¬شوند. از سوی دیگر بسیاری از مردان هم برای جلب رضایت و نظر زنان سعی می¬کنند مانند آنها بسیار با احساس و لطیف باشند. اما این چنین مردانی از نظر زن¬ها پسندیده نیستند. این¬طور مردان بسیاری از خصایص خود را زیر پا نهاده اند. این افراد دچار یأس و ناامیدی می¬شوند وقتی که در می¬یابند این رفتار دیگر پسندیده نیست و روش مناسب دیگری هم جایگزین آن نشده است.

اگر بخواهیم که نمادهای خاصی برای زنان و مردان ارائه دهیم¬، کاری محال و ناشدنی¬است. اما در هر صورت مسلم است که باید در پرورش توانایی¬های جنسیت خود تلاش نماییم و اگر این کوشش را در جهت خصایص جنس مخالف به کار گیریم ، کاری عبث را پیشه کرده¬ایم.

بیشتر مشکلات موجود بین افراد به دلیل عدم پذیرش تفاوت¬ها در بین زن و مرد است . اگر به راحتی این واقعیت را که چه کسی هستیم بپذیریم و تفاوت¬های¬مان را با دیگری بشناسیم ، می¬توانیم توانایی¬های خود را بدون محدود کردن خود واقعی گسترش دهیم.

اگر کسی بخواهد رفتاری منطقی و صحیح ببیند ابتدا باید خود بپذیرد که فردی منطقی است¬. در این صورت او به طرف منطق و احساس گرایش پیدا می¬کند، چرا که این دو مکمل یکدیگر هستند. یک مرد که دارای خصایل خاص مردانه است بیشتر به سمت منطق گرایش دارد و با اعمالی مانند دوست داشتن ، عشق ورزیدن و احترام گذاشتن به شخص مقابل خود ، گرایشات احساسی را از خود بروز می¬دهد و این امیال را بدون از بین بردن حالات منطقی و استدلالی در خود ارتقا می¬دهد.

اما اگر مردی تا حدود زیادی احساسی عمل نماید و منطق کمتری داشته باشد باید قبول کند که بیشتر توانایی¬های زنانه را در خود تقویت نموده است و این عمل تنها با سرکوب کردن صفات مردانه در او به وجود آمده است. چنین مردی برای تعدل به طرف زنی جذب می¬شود که استدلالی و منطقی باشد . در این راستا او نیز با حس احترام و عشق ورزی به چنین زنی خصوصیات منطقی خود را تقویت می¬کند بدون اینکه صفت احساسی بودن را از دست بدهد.

بیان تفاوت¬های بین زنان و مردان کلی است و همیشه و برای همه کس نمی¬تواند صدق کند. اما این توضیحات و شرح در مورد تفاوت¬های فاحش بین این دو جنس ما را در زمینه¬های زیادی یاری می¬دهد. هنگامی که هر یک از افراد تحت فشار باشند این تفاوت¬ها واضح¬تر خود را نمایان  می¬سازند.


هنگامی که در شرایط عادی، آرام  و شاد هستیم بیش از سایر زمان ها درحالت تعادل صفات خویش به سر می بریم. مردی که به نظر می¬رسد خیلی احساسی و لطیف عمل می¬کند و خصائل زنانه دارد، هنگامی که در برابر تنش و استرس واقع می¬شود، عملی مردانه از خود بروز می¬دهد. چنین فردی می تواند با کمی تمرین خصوصیات مردانة خود را توسعه بخشد.
تفاوت ها مکمل یکدیگر هستند

اگر شما در آیینه به چهرة خود بنگرید در خواهید یافت که زن و مرد با وجود داشتن تفاوت تا چه حد به یکدیگر شبیه هستند . تفاوت¬های روانی بین زنان و مردان را می¬توانید در بازتاب تصویر آیینه جستجو کنید.
وقتی در آیینه می¬نگرید، در ابتدا گمان می¬کنید تصویر درون آیینه تصویر خود شماست ، اما وقتی خیلی دقیق نگاه می¬کنید ، متوجه می¬شوید این تصویر درون آیینه با شما فرق¬های زیادی دارد. تصویر در آیینه وارونه است. تفاوت¬های روانی زنان و مردان مانند همان آیینه است. اگرچه با هم تفاوت دارند، اما یکدیگر را تکمیل می¬کنند.

در علم روان¬شناسی دو نیروی متفاوت زن و مرد باعث ایجاد تعادل    می-گردند. هوشمندی زن مانند نیروی گریز از مرکز از درون به بیرون او در حرکت است . نماد وجودی یک زن به گونه¬ای است که تمایل دارد از خویش جدا شده و با دیگران ارتباط برقرار سازد. زمانی که عاشق می¬شود به راحتی خود را به بوتة فراموشی می¬سپارد. برای یک زن سهل و آسان است که برای برقراری و دوام یک رابطه از خود مایه بگذارد.

از سوی دیگر، مردان تمایل به کشش درون دارند. هنگامی که زنی آن¬ها را می¬پذیرد عقب نشینی می¬کنند. مرد تمایل دارد به روی خواسته¬ها و نیازهای خود تمرکز داشته باشد تا همسر خود. یک مرد مانند نیروی جاذب مرکز سعی دارد در خود تأمل کند و به دیگران توجهی نداشته باشد.

 

نظرات

به این مطلب امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این مطلب 1

به چه موضوعی علاقه مندید؟

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه می توانید از جدیدترین مقالات، اخبار و محصولات سایت در ایمیل خود با خبر شوید...

به جمع کاربر ما بپیوندید